حزب توده ایران

آمریکا باید نیروهای نظامی اش را از عراق بیرون بکشد و به جنگ پایان دهد!

برگرفته از »مجله هفتگی جهان مردم« ، 21 تیرماه 1386
People's 'Weekly World - 12th July 2007

مسیر حرکت چین به پیش

برگرفته از: ”بیژینگ رویو“ Beijing Review))
یَنگ لینگ لینگ، استاد مدرسة حزبی کمیتة مرکزی حزب کمونیست چین، دربارة ”راه رشد صلح آمیز“ چین سخن می گوید:

فراخوان فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای اول ماه مه 2007

در شرایط کنونی، طبقه کارگر جهان به اتحادیه‌های کارگری طبقاتی خویش در امر مبارزه متحد بر ضد شرکتهای فراملی و امپریالیسم نیازمند است.
Top