حزب توده ایران

فراخوان کنگرهٔ اتحادیه‌های صنفی کارگران (TUC) در بریتانیا برای همبستگی با کارگران ایران

 نشریهٔ انگلیسی زبان ”ایران امروز“ (Iran Today) که ”کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران“ کودیر (CODIR) در اروپا چاپ و منتشر می‌کند، در شمارهٔ اخیر خود (پاییز ۲۰۱۶) مصاحبه‌ای داشت با اوئن تودور، رئیس بخش روابط بین‌المللی و اروپایی کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری (TUC)، دربارهٔ همبستگی بین‌المللی با کارگران و کوشندگان کارگری ایران، که ترجمهٔ آن را در ادامه می‌خوانید.

ضرورتِ مبارزهٔ سازمان‌یافته با برنامهٔ «خصوصی‌سازی» و «اصلاحِ قانون کار»

مولفه های ”اقتصاد آزاد“ و خصوصی سازی
برای پیش‌بُردِ برنامه‌های اقتصادی ویرانگرِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جهتِ "آزادسازیِ" اقتصاد، دولت‌های مختلفِ رژیم ولایت‌فقیه با ترفندها و شعارهای مختصِ به‌خود کار را آغاز کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، علاوه بر خواندن خود با نام‌های "دولتِ تدبیر و امید" و "دولتِ راست‌گویان"، کارگزارانِ دولت روحانی چپاولِ موسسه ها و صنایع ملی را زیر لوای "خصوصی‌سازی واقعی" آغاز کردند.

آزادسازیِ اقتصادی، گسترشِ منطقه‌های آزادِ تجاری و منافع طبقهٔ کارگر

نابرابری اجتماعی، فقر، محرومیت و فساد، بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام اقتصادی سرمایه داری و اجرای برنامۀ ”اقتصاد آزاد“ است، اما دیکتاتوری ولایت‌فقیه و بی‌قانونیِ لجام‌گسیخته در رژیم آن،به فساد و ویرانگریِ "اقتصادِ آزاد" در میهن ما شدت بیشتری بخشیده است و وضعیتی بسیار بحرانی را به‌وجود آورده است. حذفِ قوانین حمایتی از محیط و روابطِ کار، ارزان‌سازی نیرویِ کار، آزادسازیِ قیمت‌ها، غارتِ اموال ملی زیر لوایِ خصوصی‌سازی، مانع شدن از برپاییِ تشکل‌های مستقل کارگری، مؤلفه‌های [سازندهای] مختلف "اقتصادِ آزاد" را تشکیل می‌دهند. ویرانی تولید ملی، شکافِ عظیم طبقاتی و فقر شدید زحمتکشان، بیکاریِ بخش عظیمی از کارگران و زحمتکشان، و در پیِ این‌ها، شکل‌گیریِ اقلیتی اندک‌شمار با ثروت‌هایی هنگفت، از نتایج ویرانگر اجرایِ برنامه‌های "اقتصاد آزاد" است.

برنامهٔ اصلاحِ قانون کار و راهکارِ مقابله با آن

رژیم ولایت‌فقیه، در  هفته های اخیر، در چارچوب حفظ منافع  طبقاتی حاکمیت، یعنی کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک انگلی و همچنین بنیادهایِ انگلی، طرح‌هایی عمیقاً ضدِ کارگری و ضدِ مردمی به‌منظورِ حذفِ هرگونه حمایت قانونی‌ای از کارگران کشورمان را پیشنهاد و یا تصویب کرده است. در تلاشی برای متقاعد کردنِ انحصارهای امپریالیستی و جذب سرمایهٔ خارجی، علاوه بر پیشنهاد طرحی برای حذف باقی‌ماندهٔ حمایت‌های قانونی از قانونِ کار، با گسترشِ مناطق "آزاد و ویژهٔ اقتصادی"، کارگزارانِ رژیم حذفِ تدریجی قانون کار را نیز آغاز کرده‌اند.

پیام سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی به کارگران و زحمتکشان میهن

چارهٔ شلاقِ استبداد بر پیکر کارگران و محرومان کشور، وحدت و تشکیلات است!

کارگران مبارز!
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، گرم‌ترین درودهای رزم‌جویانه خود را به شما پیکارگرانِ خستگی‌ناپذیر راه سربلندیِ میهن، مبارزان نبرد برای پایان دادن به ظلم، استبداد، فساد و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی، تقدیم می‌دارد.

مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با خصوصی‌سازی، و اهمیتِ این مبارزه در مرحلهٔ کنونی

در شرایطی که باوجود سرکوب شدید اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری، طبقهٔ کارگر کشورمان با استفاده از تمام روزنه‌ها و امکان‌ها مبارزه‌یی دلیرانه با تمام مظاهر ویرانگرِ اقتصاد نولیبرالی، همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار و "آزادسازیِ مزد" را به‌پیش می‌برد، اخیراً کلانتری، معاون وزیر کار، با تأکید بر اینکه "برای تحقق اقتصاد مقاومتی... خصوصی‌سازی باید به‌معنای واقعی در کشور اتفاق بیفتد"، گفت: "دنیا سال‌هاست دانسته که اقتصاد دولتی جوابگو نیست" [خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین‌ماه ۹۵].

حقوق‌های پرداخت نشدهٔ کارگران و حقوق‌های صدهامیلیونی

در شرایطی که میلیون‌ها کارگر کشورمان مزد یک‌پنجم خطِ‌فقر خود را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند، و رژیم با دستبرد به منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی جهتِ اجرای "طرح تحولِ سلامت"، تأمین اجتماعی در شرایط بحرانی بسر می‌برد و میلیون‌ها کارگر، باوجود پرداخت کردن حقِ بیمه‌شان، به‌دلیلِ سلطهٔ سیاست‌های ضدکارگری در رژیم نمی‌توانند از منابع درمانی و بیمه بیکاری تأمین اجتماعی استفاده کنند. اخیراً روحانی با اعلام اینکه: "مسئولان اجرایی کمربندها را برای ۱۴ ماه پیشِ‌رو محکم‌تر ببندند... ثبات بازار اقتصادی... و طرح تحول سلامت" را از دستاوردها و "پیروزی بزرگ" دولت خود برشمرد [ایسنا، ۳ تیرماه ۹۵].

ضرورت تشدید مبارزه برای آزادی مبارزان دربند - شصت روز از اعتصاب غذای کارگر مبارز، جعفر عظیم زاده، می گذرد!

محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان، که به دیدارِ جعفر عظیم زاده رفته بودند، در یادداشت‌هایی جداگانه‌، از وخیم بودن وضع جسمانیِ عظیم زاده ابراز نگرانی کردند. محمود بهشتی در یادداشتی به‌این مناسبت، می‌نویسد: "دیروز به دیدارش رفتیم. دوستان دیگری هم که نگران سلامتیش بوده و هستند آمده بودند. بعضی‌ها دلسوزانه و مضطرب، دعوتش می‌کردند به شکستنِ اعتصاب غذا و این‌که صدایت شنیده شد و جان عزیزت برایمان ارزشمندتر از هر دستاوردی است که به‌بهای از دست دادن آن حاصل شود، اما با وجودِ ضعف شدید جسمانی، ضربان ضعیف نبض، و تأکید پزشکان مبنی بر این‌که درصورت خودداری از خوردن، دیگر هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید، بر ادامهٔ اعتصاب غذا تا حصولِ نتیجه و رسیدن به مقصود، پافشاری می‌کند.

سازمان تأمینِ اجتماعی، برنامه‌هایِ اقتصادی، و منافعِ زحمتکشان

فسادِ گسترده در حاکمیتِ رژیم ولایت فقیه و غارت اموالِ کارگران و زحمتکشان در صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر، همراه با اجرایِ سیاست‌های ویرانگرِ دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌وسیلهٔ رژیم ضد ملی به‌قصدِ "آزاد سازیِ" اقتصاد، وضعیتی بسیار بحرانی در این صندوق‌ها به‌وجود آورده است. اما رژیم ولایتِ فقیه باقی‌ماندهٔ اموالِ تأمین اجتماعی را وسیله‌یی برای ادامه حیاتِ خود می‌داند.

شلاقِ استبداد و تاریک‌اندیشی، بر پیکرِ خواست‌های کارگران، زحمتکشان و جوانان میهن!

خبر کوتاه بود. مسئولان تاریک‌اندیش و ظالم حاکم بر قوهٔ قضائیه رژیم ولایت‌فقیه این بار کارگران معدن طلای ”آق‌دره“ را به‌جرمِ اعتراض به کارفرما، و جوانان دانشجوی قزوینی را به‌خاطر برگزاری  جشن فارغ التحصیلی، به ده‌ها ضربه شلاق محکوم کردند و با انداختنِ پیکر آنان به‌زیرِ تازیانه و کبود کردنِ آن‌ها، این احکام ضدانسانی را اجرا کردند. محسن اژه‌ای، سخنگوی قوهٔ قضائیه، ضمن دفاع از عملکردِ تکان‌دهنده و قرون‌وسطاییِ شلاق زدنِ جوانان، آن را مطابق آیین دادرسیِ جمهوری‌اسلامی اعلام کرد، و در موردِ شلاق زدنِ کارگران و در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایلنا درخصوص این‌که چگونه دستگاه قضایی اخیراً به اختلافات صنفی کارگران و کارفرمایان ورود کرده است، گفت: ”مطلقاً این‌که در امور صنفی دخالت کردیم و به نفع کارفرما رأی داده‌ایم را نمی‌پذیرم، چراکه ما مکرراً از وزارت کار و دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم که در این امور به‌نفعِ کارگر دخالت کنند.“

Top