حزب توده ایران

فشرده ای درباره برخی مسایل مبرم جنبش سندیکایی زحمتکشان

سندیکای کارگری به مفهوم شناخته شده و عام خود یک سازمان طبقاتی کارگران است که وظیفه اصلی آن سازماندهی کارگران در دفاع از منافع صنفی-رفاهی است!

طرح تحول اقتصادی، واردات بی رویه و حقوق زحمتکشان

مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای تامین امنیت شغلی و به همراه آن تقویت تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های و واحدهای صنعتی تولیدی در هفته های اخیر اوج تازه ای گرفت.

مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی

مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی مسیر دشوار و بغرنجی است. حفظ هوشیاری، تاکید بر سنن انقلابی جنبش سندیکایی و کار پیگیرانه توام با شکیبایی و استفاده از همه روزنه های موجود ضمن تقویت امر وحدت و پرهیز از تفرقه از وظایف اصلی و مبرم درحال حاضربه شمار می آید

تبعیض و انحصار طلبی درجنبش سندیکایی محکوم است!


فشرده ای از سخنرانی جورج ماوریکوس دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، درخصوص انتخابات اخیر سازمان بین المللی کار!

بهداشت و خدمات درمانی دردسترس توده های محروم نیست

برنامه خصوصی سازی درهفته های اخیر به محور بحث جناح های گوناگون حکومتی بدل شده و طرح ها و راهکارهای مختلفی برای شتاب بخشیدن به آن مطرح می گردد.
Top