حزب توده ایران

زنان کارگر از حقوق خود دفاع می کنند!

تامین و تضمین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی قراردارد.

سخنرانی نماینده حزب توده ایران در ”دانشگاه کمونیستی“ - مبارزه زنان ایران برای آزادی و قوانین عادلانه ادامه خواهد یافت!


مراسم افتتاحیه ”دانشگاه کمونیستی انگلستان“ در لندن، در روز جمعه 26 مهرماه صحنه گردهمائی با اهمیتی با شرکت سخنرانانی از سه قاره جهان با تم محوری ” دعوت به مبارزه برای آزادی زنان“ بود.

جنبش زنان، رژیم ولایت فقیه را به عقب نشینی واداشت!

در پی چند ماه مبارزه بي دريغ زنان و ساير مبارزان حقوق زن در ميهنمان،سرانجام بخشي از لايحه ارتجاعي”لايحه خانواده“ (مواد 23 و 25 و بند چهارم ماده ۵۳ ) از دستور كار مجلس خارج شد.

ضرورت مبارزه متحد برضد لایحه ”حمایت از خانواده“


طرح وسپس تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با مخالفت فزاینده احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و ترقی خواه میهن ما و بویژه جنبش زنان روبرو گردیده و اعتراضات مختلفی را درسراسر کشور سبب شده است.

لایحه ای به زیان جامعه و شکوفایی خانواده

لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد.

با اعمال فشار و سرکوب جنبش زنان متوقف نخواهد شد!


حزب توده ایران حمایت قاطع خود از مبارزات به حق زنان، با هدف رفع تبعیض جنسی و طبقاتی در سالروز 22 خرداد و آغاز فعالیت کارزار 1 میلیون امضاء اعلام کرده و درراستای تقویت و تحکیم این جنبش همچون گذشته پیگیرانه مبارزه کرده و می کند!

حقوق قانونی زنان کارگر چیست؟!

بسیاری از زنان کارگر میهن ما که در مراکز مختلف صنعتی-خدماتی مشغول به کار هستند، از بدیهی ترین حقوق شناخته شده از قبیل بیمه درمانی، حق بازنشستگی، دستمزد مساوی با مردان و ساعات کار مشخص همراه با تعطیلی آخر هفته محروم بوده و مشمول قوانین حمایتی نیستند!
Top