حزب توده ایران

هدف از قتل ”رائول ری یس“ دامن زدن به یک بحران در آمریکای لاتین بود!

مصاحبه روزنامه ”اومانیته“ با دبیر کل حزب کمو نیست آرژانتین

ریشه‌یابی کشمکش در کنیا


به نقل از دنیای هفتگی مردم
نوشته دنیس لومن

پاکستان: ادامه بحران، دیکتاتوری نظامیان و ترور مخالفان!

حزب توده ایران ترور خانم بی نظیر بوتو را به دست عوامل ارتجاع به شدت محکوم می کند
Top