حزب توده ایران

مسیر حرکت چین به پیش

برگرفته از: ”بیژینگ رویو“ Beijing Review))
یَنگ لینگ لینگ، استاد مدرسة حزبی کمیتة مرکزی حزب کمونیست چین، دربارة ”راه رشد صلح آمیز“ چین سخن می گوید:

فراخوان فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای اول ماه مه 2007

در شرایط کنونی، طبقه کارگر جهان به اتحادیه‌های کارگری طبقاتی خویش در امر مبارزه متحد بر ضد شرکتهای فراملی و امپریالیسم نیازمند است.

چند خبر سندیکایی از جهان

Top