حزب توده ایران

۹۸۲

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هفتاد و چهارمین سالگرد حزب - هفتاد و چهار سال پیکار و مبارزه مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان و کوشندگان راه تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی!

نسخه چاپی برگه بزرگ

Top